Ύστερη Νεολιθική κεραμεική από τη Φτελιά της Μυκόνου, Κυκλάδες.

Late Neolithic Ceramics from Ftelia, Mykonos, Cyclades