Μελέτη επιζωγράφησης πολύχρωμης Αττικής ληκύθου λευκού βάθους

Study of overpainting of a polychrome white ground Attic lekythos