Μελέτη αυθεντικότητας ερυθρόμορφου Αττικού αμφορέα τ. Nolla

Authenticity study of a red figured Nolla-type Attic amphora